Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Kochasz dzieci nie pal śmieci
RSS

GOSPODARKA ODPADAMI

 

 

INFORMACJA URZĘDU GMINY W ŻOŁYNI
DOTYCZĄCA
GOSPODARKI ODPADAMI

 Sprawy z zakresu gospodarki odpadami prowadzi Magdalena Rogowska – inspektor Urzędu Gminy w Żołyni
Telefon – 17 22 43 018 lub 17 22 43 028 w. 105
e-mail: mrogowska@zolynia.pl

 Informacje o płatnościach za gospodarkę odpadami

1 lipca 2013 r. zgodnie z nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmieniły się zasady gospodarki odpadami.

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnej zbiórki następujących odpadów:

1) papieru, makulatury i tektury;

2) szkła bezbarwnego i kolorowego;

3) tworzyw sztucznych;

4) metali (np. puszki, złom);

5) opakowań wielomateriałowych (np. opakowania po napojach);

6) przeterminowanych leków i chemikaliów;

7) zużytych baterii i akumulatorów;

8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

9) odpadów wielkogabarytowych (np. mebli);

10) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

11) zużytych opon;

12) odpadów biodegradowalnych, w tym odpadów zielonych.

2. Do selektywnej zbiórki odpadów używane są  worki:

1) żółty - przeznaczony na papier, puszki, drobny złom;

2) niebieski - przeznaczony na makulaturę;

3) biały - przeznaczony na szkło białe i kolorowe.

Worki do selektywnej zbiórki są dostarczane przez przedsiębiorcę nieodpłatnie.

Szkło, puszki, opakowania po jogurtach, sokach, mleku itp. powinny być pozbawione zawartości.  Z butelek, słoików należy usunąć kapsle, nakrętki.

3. Odpady zmieszane należy gromadzić w pojemniku 110 l – 120 l. Każdy mieszkaniec zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w pojemnik o objętości 110 l– 120 l i dbać o jego czystość. Tylko w wyjątkowych (pojedynczych) przypadkach odpady zmieszane można gromadzić w worku koloru czarnego o pojemności 120 l. Koszt zakupu pojemnika  na odpady zmieszane ponosi właściciel nieruchomości.           

Nowe regulacje prawne mają na celu objęcie wszystkich mieszkańców systemem gospodarki odpadami, co ma skutkować poprawą środowiska naturalnego, wyższą świadomością ekologiczną oraz ma zapobiegać powstawaniu dzikich wysypisk.

Gmina przejęła obowiązek odbierania odpadów komunalnych nieruchomości zamieszkałych.

Każdy mieszkaniec, który złożył deklarację ma założony „własny” numer rachunku wirtualnego, na który ma wpłacać tylko opłatę za wywóz odpadów komunalnych.  Wpłaty winny być realizowane  z konta bankowego osoby, która złożyła deklarację. Podyktowane jest to wymogami ordynacji podatkowej.

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK):

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) stanowi dodatkową możliwość przekazania odpadów zbieranych selektywnie – nie możemy tam dostarczać odpadów zmieszanych!

Do punktu można dostarczać następujące posegregowane odpady: opakowania ze szkła; opakowania z papieru i tektury; opakowania z tworzyw sztucznych; drewno; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; zużyte baterie i akumulatory; odpady zielone; odpady; wielkogabarytowe; zużyte opony; szkło okienne; gruz budowlany; popiół i żużel paleniskowy; drewno zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi; przeterminowane leki; farby, opakowania po farbach i substancjach niebezpiecznych; oleje przepracowane; opakowania wielomateriałowe.

Odpady dostarczone przez mieszkańców Gminy Żołynia przyjmowane są nieodpłatnie po okazaniu dokumentu potwierdzającego ich zamieszkanie na terenie Gminy

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 700 do 1500 a w soboty od700 do1300.

4. Odpady zmieszane oraz selektywnie zbierane w workach są,  odbierane raz w miesiącu wg harmonogramu, który otrzymuje  każde gospodarstwo domowe.

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (np. meble), opony będą zbierane raz w roku w podanych wcześniej terminach – należy je dowieść do wyznaczonych punktów w gminie.

6. Przeterminowane leki zbierane będą do pojemnika znajdującego się w Aptekach lub w PSZOK-u w Leżajsku.

7. Baterie można wrzucać do pojemników znajdujących się w szkołach i w Urzędzie Gminy.

8. Odpady biodegradowalne (odpady zielone, kuchenne) można poddać kompostowaniu na terenie własnej nieruchomości, na której powstały i jest to najlepsza i najtańsza forma ich zagospodarowania.

Deklaracja dotycząca gospodarki odpadami, składana przez właścicieli nieruchomości

>>> Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (plik PDF)

>>> Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (plik WORD)

Płatności

Jak i kiedy płacimy za odpady komunalne? – cennik  i terminy płatności

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, naliczana jest od gospodarstwa domowego.

 

Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę samodzielnie zamieszkującą  lokal bądź osoby zamieszkujące wspólnie w jednym lokalu i prowadzące wspólne gospodarstwo.

 

W gminie od 1 lipca 2015 r. obowiązują następujące stawki opłaty za wywóz odpadów komunalnych:

 

  1. miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 10,00 zł od jednoosobowego gospodarstwa domowego,

  2. miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny w wysokości 20,00 zł od jednoosobowego gospodarstwa domowego,

  3. miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 19,00 zł od wieloosobowego gospodarstwa domowego,

  4. miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny w wysokości 38,00 zł, od wieloosobowego gospodarstwa domowego.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie, nie później niż do 20. dnia trzeciego miesiąca danego kwartału, w  którym powstał obowiązek zapłaty ( dopuszcza się dokonanie opłaty za kilka kwartałów lub za cały rok).

 

 

Zbiórka odpadów

Na terenie gminy Żołynia odpady komunalne – segregowane i niesegregowane odbiera od mieszkańców wyłoniona w drodze postępowania przetargowego firma Miejski Zakład Komunalny, 37-300 Leżajsk, ul. Żwirki i Wigury 3.  

 >>>  Harmonogram wywozu odpadów

- Kubły i worki ze śmieciami należy wystawiać  do drogi (w okolice trasy przejazdu śmieciarek).

- Śmieci segregowane można wystawiać tylko  workach, które powinny być dobrze zawiązane i wystawione obok kubła na śmieci ogólne. Do plastiku nie wrzucać styropianu, sznurków itp. Szkła okiennego nie należy wrzucać do worków ze szkłem, ani wystawiać koło kontenerów na szkło, gdyż jest to szkło budowlane, które nie może być mieszane ze słoikami, butelkami itp. Szkło budowlane wrzucamy do śmieci ogólnych.

- Jeśli śmieci nie są dobrze posegregowane, to nie będą odebrane.

 Wykaz podmiotów

Jednocześnie przypominamy wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą oraz instytucjom, że oni  winni mieć oddzielne umowy z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Żołynia (wykaz dostępny poniżej) na odbiór odpadów komunalnych, niezależnie od odbioru odpadów powstałych w toku produkcji. Zamieszkiwanie na posesji, na której prowadzona jest działalność gospodarcza i złożenie przez właściciela deklaracji do gminy, nie zwalnia z tego obowiązku.

>>> Wykaz podmiotów wpisanych do Rejestru działalności gospodarczej

Informacje Gminy Żołynia w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) Urząd Gminy Żołynia informuje o:

>>> Wykaz miejsc zagospodarowania odbadów z terenu Gminy Żołynia w roku 2013

>>> Informacja o poziomach recyklingu, przygotowaniu do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczaniu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania osiągniętych przez Gminę Żołynia

szukaj
Rekrutacja do LO
Rozkład jazdy
Kanał YouTube Urzędu Gminy
Mapa turystyczna Żołynia i okolice
Interaktywna mapa Żołyni
System Informacji Przestrzennej
Boiska ORLIK
Strzelnica sportowa
Wędkowanie w Żołyni
Działki na sprzedaż
GOSPODARKA ODPADAMI
Dla prowadzących działalność gospodarczą
Stacja METEOROLOGICZNA
OGŁOSZENIA DROBNE
Baza firm
czwartek, 17 sierpnia 2017
229 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Anity, Elizy, Mirona
Pogoda
Galeria
Mapa dojazdu
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Prawo Unii Europejskiej
Monitorpolski
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Pomoc przedsiębiorcy
HWO
Licznik odwiedzin:0544954
Urząd Gminy Żołynia, Rynek 22, 37-110 Żołynia, pow. łańcucki, woj. podkarpackie
tel.: +48 172243018, fax: +48 172243476, email: urzad@zolynia.pl, http://www.zolynia.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI